RiffsyResponse.Builder

ElementMissed InstructionsCov.Missed BranchesCov.MissedCxtyMissedLinesMissedMethods
Total0 of 25100%0 of 0n/a0501005
RiffsyResponse.Builder(RiffsyResponse)7100%n/a010301
results(List)5100%n/a010201
next(Float)5100%n/a010201
build()5100%n/a010101
RiffsyResponse.Builder()3100%n/a010201